SEGURETAT I SALUT EN EL TREBAL

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBAL

Les malalties professionals són les grans desconegudes. Aprèn el que són i com actuar davant elles.

Les malalties professionals i els accidents de treball provoquen un profund sofriment, així com la pèrdua d'un gran nombre de vides humanes, la qual cosa suposa un cost econòmic molt elevat. No obstant això, la sensibilització del públic en general respecte a la seguretat i salut en el treball tendeix a ser escassa, malgrat campanyes de sensibilització dutes a terme per organismes competents com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) o l'Organització Internacional del Treball (*OIT).

S'estima que cada any moren en el món més de dos milions de treballadors a causa d'accidents i malalties relacionats amb el treball, a pesar que constantment s'estan buscant noves estratègies i solucions tant per als perills i riscos ben coneguts, tals com els relacionats amb substàncies perilloses, màquines, eines i operacions manuals, com per als problemes que van sorgint com els riscos biològics, els trastorns de l'aparell locomotor o els riscos psicosocials.

Etimon Assessoria i Serveis S,L

S'advoca per la instauració i el manteniment d'una cultura de prevenció en matèria de seguretat i salut laborals a nivell internacional i nacional, i així mateix existeixen diverses lleis que regulen les mesures que una empresa ha de contemplar per a vetllar per la salut i la seguretat dels seus treballadors mentre aquests exerceixen les seves funcions. Els treballadors tenen dret per llei a un entorn de treball segur i saludable.

Es fa difícil generalitzar sobre les mesures per a preservar la salut i garantir la seguretat dels treballadors, atès que llocs de treball molt diferents poden requerir mesures molt concretes, com pot ser el cas de les persones que manipulen substàncies tòxiques o químiques, que estan sotmeses a radiacions, manegen maquinària, estan exposades a contaminació de l'aire, soroll i vibracions o les que treballen sota terra.

De totes maneres, algunes situacions poden ser comunes a molts llocs de treball, especialment en treballs de caràcter sedentari, per als quals alguns problemes podrien ser:

  • Caigudes i cops, que poden donar lloc a fractures, luxacions, esquinços o hematomes lleus. Per a evitar-los s'ha d'intentar canalitzar el cablejat de la maquinària (telèfons, ordinadors, etc.) si és possible i deixar sempre les zones de pas lliures.
  • Problemes derivats de la postura mantinguda durant el treball, com poden ser lesions musculars, compressions nervioses per moviments repetits o afectacions articulars. Per a prevenir-los s'ha d'intentar disposar d'una zona de treball el més ergonòmica possible i realitzar exercicis físics de mobilització d'articulacions i estiraments musculars amb regularitat (cada hora aproximadament) per a desentumir-los.
  • Càrrega de pesos que poden donar quadres de dolor lumbar. En carregar amb un pes convé fer-lo adequadament, amb els peus separats, flexionant els genolls, acostant la càrrega al cos el màxim possible i elevant l'objecte pesat realitzant la força amb les cames i no amb l'esquena.
  • Alteracions en la temperatura, el soroll excessiu i la ventilació poden causar problemes com a maldecaps, xiuletades en les oïdes, problemes d'audició, infeccions respiratòries altes, faringitis o al·lèrgies. Si no existeix una ventilació adequada l'aire s'enrareix, augmenta la temperatura i poden proliferar microorganismes. És important disposar d'un control de la temperatura perquè aquesta sigui adequada, controlar el nivell de soroll en el lloc de treball sense que el que sigui inevitable obstaculitzi la realització del treball i disposar dins de la mesura del possible d'una ventilació natural i adequada.

Equip Mèdic *Advance *Medical
© 2021 ETIMON ASSESORÍA I SERVEIS,SL Todos los derechos reservados
Producido por BeeDigital